Nazorg ex-gedetineerden

Home » Nazorg ex-gedetineerden

Jaarlijks komen in Hollands Midden 1200 gedetineerden een gevangenis. Gemeenten zijn verantwoordelijk om hun nazorg te bieden op vijf leefgebieden: wonen, werken, zorg, schulden en ID. Door deze hulp te bieden waar ze dat nodig hebben, kan voorkomen worden dat de (ex-)gedetineerden in herhaling vallen.  

Hulp en ondersteuning

Nazorg begint op de eerste dag dat iemand in de gevangenis zit. De rechter moet dan namelijk nog uitspraak doen over hoe lang iemand in de gevangenis moet verblijven. Uit gesprekken met de gevangene wordt duidelijk welke problemen iemand ervaarde in zijn leven vóór de gevangenis. En waarbij hulp en ondersteuning gewenst is. De hulp wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente en ketenpartners en start al in de gevangenis. Meestal loopt deze door nadat iemand is uitgestroomd.  

In de herhaling

Bijna vijftig procent van de gedetineerden pleegt binnen twee jaar na vrijlating een misdrijf dat leidt tot contact met justitie. Daarvan krijgt 27 procent opnieuw een gevangenisstraf opgelegd. Bron: dji.nl.

Cijfers over uitstroom gevangenis opent in nieuw tabblad

De rol van het ZVH

Het team Veiligheidshuis coördineert de nazorg aan (ex-)gedetineerden namens de gemeenten in Hollands Midden.  Wij laten in kaart brengen welke knelpunten er op de leefgebieden zijn.  Met die informatie organiseren we de benodigde hulp en ondersteuning met en via de betrokken samenwerkingspartners. Zo nodig organiseren we een overleg waarin de samenwerkingspartners met elkaar afstemmen over de benodigde acties. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk hebben een eigen nazorgteam waar het ZVH nauw samengewerkt.

Er kan sprake zijn van een onveilige situatie als iemand gevangenis komt. Bijvoorbeeld voor de omgeving of voor de persoon zelf. In zulke situaties stellen we ook een veiligheidsplan op en worden eventuele (bestuurlijke) aanvullende maatregelen gestart. We werken hierbij intensief samen met de afdeling veiligheid van de gemeente.  

Sinds een aantal jaren zijn er middelen vanuit het rijk beschikbaar om de nazorg aan (ex-)gedetineerden op de leefgebieden wonen en werken te versterken. Deze middelen worden via het ZVH voor de regio Hollands Midden aangevraagd en ingezet voor alle gedetineerden met hulpvragen op deze leefgebieden.