Aanmelding bij team Veiligheidshuis

Home » Voor professionals » Aanmelding bij team Veiligheidshuis

Een casus voorleggen

Professionals kunnen een casus voorleggen aan het team Veiligheidshuis. Het gaat om complexe en ketenoverstijgende casuïstiek waarbij specifieke expertise nodig is om verder te komen en waarbij de reguliere hulpverlening niet toereikend is of vastloopt. Het team Veiligheidshuis screent de aanmelding, verzamelt en verrijkt informatie bij ketenpartners over jouw casus en beoordeelt welke inzet nodig en passend is.

Wanneer is een casus geschikt voor het Veiligheidshuis?

Een casus moet voldoen aan de definitie ‘complexe casuïstiek’. Wij hanteren hierbij de landelijke criteria van Zorg- en Veiligheidshuizen:  

 • Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden; en:  
 • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; en:  
 • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of:  
 • Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak. 
Handen die een mobiele telefoon vasthouden
Direct casus aanmelden via PGAx

Voor professionals

De informatie op deze pagina is geschreven voor professionals en samenwerkingspartners van het ZVH.

Verder op deze pagina

Wat gebeurt er na een aanmelding? Rollen en verwachtingen

Hoe kun je een casus aanmelden?

Partners van het ZVH kunnen een aanmelding online via het aanmeldformulier van PGAx doen. Een aanmelding bij het Veiligheidshuis bespreek je vooraf bespreken met de betrokkene(n), tenzij er redenen zijn om betrokkene (nog) niet te informeren. Bijvoorbeeld als er zwaarwegende veiligheidsbelangen zijn (zie ook ons privacy statement).  Op basis van beschikbare informatie wordt beoordeeld of de casus binnen een overleg van Veiligheidshuis past. Ook wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om met partners een gezamenlijk plan van aanpak te maken, bij een lokaal overleg of lokale partner ondergebracht moet worden of dat bilaterale inzet van één van de ketenpartners noodzakelijk is.

Wil je vooraf overleg of ben je geen convenantpartner, neem dan contact op met het team Veiligheidshuis. Lukt aanmelden niet, neem dan ook contact met ons op.

Naar portaal PGAx opent in nieuw tabblad

In nood: bel 112

Maak je je ernstige zorgen om iemand die acuut hulp nodig heeft? Neem dan contact op met 112 of de politie.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Na het versturen van het aanmeldformulier krijg je automatisch een ontvangstbevestiging. De intake wordt, namens jou als de aanmeldende partij, zo snel mogelijk door ons in gang gezet. Wij nemen binnen 5 werkdagen (telefonisch) contact met je op. Zo nodig verrijken we de aangeleverde informatie. Op basis van de beschikbare informatie wordt de aanmelding gewogen. Dit leidt tot één van de volgende twee uitkomsten:

 1. De casus is niet voor het Veiligheidshuis en wordt niet in behandeling genomen voor procesregie. Je ontvangt een advies (mondeling of schriftelijk).
 2. De casus is wel voor het Veiligheidshuis en wordt in behandeling genomen voor de volgende processtap. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld. Er zijn vier opties:
  • Er wordt een uitvraag gedaan bij ketenpartners en de casus wordt geagendeerd voor de briefing. Op basis van een onderbouwde aanmelding kunnen ketenpartners bepalen welke informatie belangrijk / noodzakelijk is om te delen.
  • Je wordt gekoppeld aan een partner
  • Je krijgt een advies
  • Je wordt doorverwezen naar een andere overlegtafel passend bij de inbreng. Je wordt er na het wegen van het besluit van op de hoogte gesteld. 

Rollen en verwachtingen

Dit verwachten we van onze ketenpartners

Bij de bespreking van een casus in het ZVH zijn meerdere ketenpartners betrokken. Zij nemen deel aan het overleg en komen tot een gezamenlijk doel en integraal plan van aanpak. Er wordt een aantal zaken van iedere ketenpartner verwacht. Elke ketenpartner:

 • Komt voorbereid naar het overleg; achterhaalt actuele informatie, maar ook relevante informatie uit het verleden.
 • Denkt actief mee bij het opstellen van het doel en het plan van aanpak.
 • Voelt zich medeverantwoordelijk voor de casus en het slagen van het plan van aanpak.
 • Voert de afspraken/actiepunten uit en geeft hiervan een terugkoppeling aan de betrokken ketenpartners.
 • Is ook zelf verantwoordelijk om te bepalen op basis van geldende wet/regelgeving welke informatie zij mogen delen namens hun organisatie.
 • Neemt actief deel aan de communicatie tussen de betrokken ketenpartners.
 • Stemt waar nodig af binnen de eigen organisatie (vervanging/overdracht).
 • Geeft een signaal aan de procesregisseur als het uitvoeren van een afspraak / actiepunt niet lukt of als er andere ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op het plan.
 • Geeft het door aan de andere ketenpartners en de procesregisseur als zijn/haar betrokkenheid stopt.
 • Stemt waar nodig af binnen de eigen organisatie (vervanging/overdracht) over eventuele vervolgstappen en het opstellen van een plan van aanpak.
 • Gaat zorgvuldig om met de informatie die wordt gedeeld tijdens een overleg. De informatie kan enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor deze tijdens het overleg is gedeeld. Informatie van een andere ketenpartner wordt enkel gedeeld met toestemming van de betreffende ketenpartner.

Dit kun je van de procesregisseur van het ZVH verwachten

De procesregie rondom de casuïstiek is in handen van de procesregisseur van het Veiligheidshuis. Ook bij de rol van procesregisseur hoort een aantal verwachtingen/taken. De procesregisseur:

 • Is onafhankelijk voorzitter van het  overleg.
 • Geeft de kaders van het overleg aan: het doel.
 • Plant in overleg met de ketenpartners een overleg om de stand van zaken te bespreken en eventueel verder af te stemmen.
 • Stuurt (voor, tijdens en na het overleg) het proces aan ter bevordering van samenwerking en de uitvoering van het plan van aanpak.
 • Wordt door de casusregisseur op de hoogte gehouden over ontwikkelingen in het plan van aanpak en eventuele knelpunten.
 • Dient als sparringpartner voor de ketenpartners en beslist met de casusregisseur over het inplannen van een vervolg overleg.
 • Schaalt op naar manager Veiligheidshuis, indien nodig.
 • Neemt regelmatig contact op met de casusregisseur over het verloop van de samenwerking in de casus en monitoring.
 • Beslist samen met de casusregisseur en de betrokken ketenpartners of de casus kan worden afgeschaald.