Jeugdpreventieteam (JPT)

Home » Jeugdpreventieteam (JPT)

Voor jongeren, vooral tieners, is het leven een grote ontdekkingstocht. Ze zoeken de grens op en overschrijden die soms. Als ze de wet overtreden, kunnen ze in aanraking komen met de politie. Via een zorgmelding door de politie wordt het Jeugdpreventieteam (JPT) ingeschakeld om te bekijken of er een risico bestaat dat de jongere afglijdt naar jeugdcriminaliteit.  

Zo gaat het JPT te werk 

Op verschillende manieren zetten JPT’ers zich in om jeugdcriminaliteit te voorkomen of verminderen.  

Trajectbegeleiding

De JPT’er voert diverse gesprekken met een jongere en de ouders. Op basis van de zorgen in de melding en deze gesprekken wordt een analyse gemaakt. De analyse wordt gemaakt door de verschillende leefgebieden van de jongere in beeld te brengen: school, dagbesteding, vrienden, eerdere politiecontacten etc. Er wordt gekeken welke zorgen de ouders, jongere en mogelijk de omgeving van de jongere hebben. Wat is het risico dat de jongere in herhaling valt en verder afglijdt richting de criminaliteit. Wat is er nodig om dat te voorkomen? De JPT’er maakt samen met collega’s in het jeugdpreventieteam de keuze voor het vervolg: begeleiding door het JPT starten, overdragen aan andere hulpverlening, afsluiten of terug melden aan Veilig Thuis.  

Reprimandegesprek

De JPT’er voert op verzoek van de politie een gesprek met een jongere die voor het eerst iets strafbaars heeft gedaan, bijvoorbeeld een winkeldiefstal gepleegd. Dit gesprek is bedoeld als waarschuwing, in plaats van meteen een boete, taak/leerstraf, HALT-afdoening of een nacht op het politiebureau doorbrengen. Ook kijkt de JPT’er globaal naar verschillende aspecten van het leven van de jongere. Zijn er aanvullende zorgen? Dan kan er in overleg met het gezin een begeleidingstraject vanuit het JPT of andere hulpverlening starten.   

Voorlichting

De JPT’ers hebben veel kennis van de leefwereld van jongeren. Deze kennis delen zij graag met ouders, scholen en professionals. Bijvoorbeeld door presentaties te geven op scholen, telefonisch advies te geven en door aan te sluiten bij overleggen of op informatiebijeenkomsten.   

Jeugdpreventieteam in het kort

Wij helpen jongeren te voorkomen dat ze in de criminaliteit terecht komen.

Wanneer komt het JPT in beeld?

Via de politie 

Als een jongere met de politie in aanraking is gekomen, doet de politie een zorgmelding bij Veilig Thuis. Als er sprake is van crimineel gedrag of mogelijk afglijden naar crimineel gedrag kan Veilig Thuis na eigen beoordeling besluiten de zorgmelding door te zetten naar het JPT.  

De zorgmelding van de politie kan ook specifiek het verzoek zijn tot het voeren van een reprimandegesprek. Dit verzoek wordt door Veilig Thuis altijd direct doorgezet naar het JPT. Een reprimandegesprek is een pedagogische strafafdoening opgelegd door de Officier van Justitie. Medewerking hieraan door de jongere en ouders is verplicht en voorkomt dat er verdere straffen of maatregelen worden opgelegd.  

Via ouders, school of andere instanties 

Wanneer bij ouders, scholen of andere organisaties zorgen bestaan over het mogelijk afglijden van een jongere naar crimineel gedrag, kunnen zij ook het JPT benaderen voor advies. En als het nodig is, kan ook dan een begeleidingstraject gestart worden.  

Korte lijnen met de politie

De JPT’ers werken vanuit diverse politiebureaus in de regio. Zo kunnen ze makkelijk en snel overleggen als er zorgen zijn over jongeren. 

Direct naar

Privacy en persoonsgegevens

Contact

Heb je een vraag, wil je advies of wil je een melding doen?

Voor wie is het JPT?

Het JPT is er voor jongeren tussen de 8 en de 18 jaar:  

  • First offenders: jongeren die voor het eerst met de politie in contact komen voor een relatief licht strafbaar feit, bijvoorbeeld een winkeldiefstal of een vernieling; 
  • Jongeren die herhaaldelijk lichte strafbare feiten plegen en daarmee een verhoogd risico lopen op een criminele carrière; 
  • Jongeren die signaalgedrag laten zien, zoals bijvoorbeeld weglopen, spijbelen, rondhangen of overlast veroorzaken; 
  • Jongeren waar zorg over bestaat. Dat kan zijn omdat ze slachtoffer zijn van bijvoorbeeld pesten, geweld of onder groepsdruk staan van andere jongeren; 

Lees meer over

Jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit in de praktijk 

Donna Heijnsdijk, medewerker van het JPT, legt uit wat ze doet: “Bij het Jeugd Preventie Team (JPT) zetten wij ons in om jongeren die in aanraking komen met de politie, zo snel mogelijk thuis te spreken. Samen met de jongere en diens ouders/opvoeders brengen wij in kaart wat tot het politiecontact heeft geleid. Hierbij hebben wij uitgebreid aandacht voor alle leefgebieden, waaronder de thuissituatie, school, vriendenkeuze en middelengebruik. We analyseren de risico’s op herhaling en bieden waar nodig begeleiding op maat om verder afglijden te voorkomen. 

We kijken samen met de jongere naar wat werkt. Daarbij hebben we oog voor trends die leven onder de jeugd, zowel op straat als online. We streven ernaar dat de jongere na onze betrokkenheid een ander perspectief heeft, waardoor hij/zij bewust afstand kan doen van het plegen van strafbare feiten in de toekomst.” 

Veelgestelde vragen

Het Jeugd Preventie Team (JPT) heeft in de regio Hollands Midden met de politie afspraken gemaakt over hoe zij samenwerken. De medewerkers van het JPT werken vanuit de verschillende politiebureaus binnen deze regio. Ze ondersteunen de politie om beginnende criminaliteit bij jeugd vroeg te herkennen en te bekijken welke zorg er nodig is. Als een jongere met de politie in aanraking komt, doet de politie een zorgmelding bij Veilig Thuis. Als er sprake is van crimineel gedrag of mogelijk afglijden naar crimineel gedrag kan Veilig Thuis na eigen beoordeling besluiten de zorgmelding door te zetten naar het JPT. Aanmeldingen voor een begeleidingstraject bij het JPT komen bijna altijd op deze manier via Veilig Thuis binnen.

Wanneer bij ouders, scholen of andere organisaties zorgen bestaan over het mogelijk afglijden van een jongere naar crimineel gedrag, kunnen zij het Jeugdpreventieteam (JPT) benaderen voor advies. En als het nodig is, kan een begeleidingstraject gestart worden.  

Je kunt contact opnemen met het Jeugdpreventieteam (JPT). Zij bespreken de zorgen met u en kunnen inschatten wat het risico is. Wanneer nodig, wordt er een begeleidingstraject gestart samen met uw kind.

Naar alle veelgestelde vragen