Home » Complexe problemen in een gezin oplossen met MDA++
Complexe problemen in een gezin oplossen met MDA++
, , , , ,

Complexe problemen in een gezin oplossen met MDA++

Bij het ZVH kunnen wij de Multidisciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (MDA++) starten. In deze blog lees je over een gezin waar van alles aan de hand is*. Het is een goed voorbeeld van een situatie waarin MDA++ iets kan betekenen.

“Linda werkt bij het Wijkteam Merenwijk en begeleidt Wyam (35) en haar man Hans (39), onder andere omdat ze samen schulden hebben. Wyam en Hans hebben twee kinderen, een dochter Lina (3) en een zoon Yassine (9). Hans heeft uit een eerder huwelijk nog een zoon Stan (18) die sinds anderhalf jaar afwisselend een week bij hen en een week bij Hans’ ex-partner woont.

Hans’ ex heeft destijds aangegeven de zorg voor Stan als zeer zwaar te ervaren en er was destijds regelmatig ruzie. De opvoeding van de kinderen en in het bijzonder de omgang met Stan verliep ook bij Wyam en Hans moeizaam. Daarom is Danny van het Jeugd en Gezinsteam een jaar geleden gestart met opvoedingsondersteuning aan beide ouders en de kinderen. Danny voert soms gesprekken met het hele gezin en soms met de ouders, Stan, Lina en Yassine apart.

De overlast

In de afgelopen zes maanden is de politie een aantal keer gebeld en langsgegaan door buren die zich zorgen maakten over met name de jonge kinderen. Er was veel geschreeuw en gescheld in de woning. De politie heeft twee keer een melding gedaan bij Veilig Thuis. Eén keer omdat het jongste kind ’s avonds om 23.00 uur nog huilend rondliep in de woning en de politie de indruk had dat Hans en Wyam veel hadden gedronken. Een andere keer omdat Hans zou hebben gezegd: “Neem me alsjeblieft mee, anders loopt het hier uit de hand’ hand”. Veilig Thuis heeft toen een huisverbod voor Hans overwogen maar niet doorgezet omdat alle partijen aangaven evenredig schuldig te zijn aan de problematische thuissituatie. Bovendien gaven ze aan mee te zullen werken aan hulpverlening.

Bij de Woningbouwvereniging zijn het afgelopen jaar meerdere klachten van buren binnengekomen over geluidsoverlast van dit gezin. Hans en Wyam hebben aangegeven zich hierdoor erg ongewenst te voelen in het appartementencomplex.

Samenwerking

Omdat de situatie maar niet verbeterde heeft Linda (na toestemming van de ouders contact met Danny (JGT) gezocht . Er werd tot een 1Gezin1 Plan-overleg (1G1P) besloten, aangevuld met de wijkagent en de leidster van Lina’s peuterspeelzaal. Omdat ouders niet op het 1G1P overleg verschenen, belde Linda hen om te horen waar ze bleven. Hans zei de afspraak te zijn vergeten en klonk hoorbaar onder invloed; het was 11.00 uur ’s ochtends. Het hulpverleningsteam besloot unaniem om een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit omdat ze geen mogelijkheden zagen om deze casus tot een goed einde te kunnen brengen binnen het vrijwillig hulpverleningskader. Ook werd de thuissituatie beoordeeld als structureel onveilig voor de kinderen. Veilig Thuis stelde voor om de casus bij het MDA++ team in te brengen. Hoewel Wyam en Hans niet stonden te springen om de zaak bij het MDA++ team te bespreken gingen ze toch akkoord.

Inzet MDA++ team

Bij het MDA++ overleg, waar de ouders gelukkig wel verschenen, werd na een goede discussie duidelijk dat de problematiek voor een belangrijk deel samenhing met het drankgebruik van Hans. Daarnaast leken de spanningen thuis sterk samen te hangen met de aanwezigheid van Stan. Het JGT kon het gedrag van Stan niet goed verklaren, daarom stelde het MDA++ team een MDA++ team een diagnostisch traject bij de Jeugd-GGZ voor. Daarnaast werd Hans door het team verwezen naar Brijder voor een eigen ambulant traject ten aanzien van zijn alcoholgebruik. Afgesproken werd dat wanneer dit traject niet zou lukken, het team geen ander alternatief meer had dan een onderzoek een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.

Linda bood daarnaast aan om samen met de Woningbouwvereniging de casus bij buurtoverleg te agenderen met als insteek dat buurbewoners contact met hen zouden maken en hen meer welkom te laten voelen in hun wooncomplex. Wyam en Hans maken een moeilijke periode door, maar willen beter hun best doen om het de situatie te verbeteren.

Evaluatie

Na drie maanden kwam de casus terug op de agenda van MDA++ en was er een aanzienlijke verbetering zichtbaar. Omdat Stan inmiddels gediagnosticeerd is met een lichte vorm van autisme benadert het MDA++ team de gemeente voor een Beschermd Wonen-Light-plaats bij JSO. Dit ontlast niet alleen het gezin van Wyam en Hans, maar ook het nieuw samengestelde gezin van de ex-partner van Hans. Stan geeft aan behoefte te hebben aan een rustige plek met een heldere structuur. Nadat de voorzitter van MDA++ nog enkele keren contact heeft gehad met Linda van het Wijkteamstelt ze vast dat ondanks dagelijkse zorgen de situatie significant is verbeterd. De betrokkenheid van het MDA++ team is niet meer nodig. Eventuele begeleiding wordt weer door de reguliere hulpverlening opgepakt.

*) Het verhaal hierboven is verzonnen, maar is een goed voorbeeld van hoe het in het echt kan gaan. Vanwege privacy kunnen wij geen waargebeurd verhaal vertellen.