Veiligheidshuis (VH)

Home » Veiligheidshuis (VH)

Soms is er bij een gezin of persoon sprake van een opeenstapeling van problemen op verschillende vlakken: financiën, huisvesting, werk, verslaving, psychische problemen of gedragsproblemen.

Dit kan ertoe leiden het gezin of de persoon zich niet staande kan houden. Ze kunnen niet meer volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Ze geven overlast en/of vertonen crimineel gedrag. Het risico bestaat dat ze een dreiging of gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Vaak hebben deze mensen te maken (gehad) met diverse zorgverleners en andere instanties.

Veiligheidshuis in het kort

"Wij brengen instanties vanuit zorg en veiligheid samen om (ernstige) overlast, criminaliteit, maatschappelijke uitval en herhaling van onveilig gedrag te voorkomen."

Samenwerken in complexe situaties  

Samenwerken is het sleutelwoord. Samen de situatie bekijken, relevante en noodzakelijke informatie met elkaar delen en acties op elkaar afstemmen. Het team Veiligheidshuis coördineert de samenwerking tussen de betrokken partijen en voert de regie over dit proces van samenwerken. 

Personen of gezinnen met een opeenstapeling van problemen hebben vaak ook te maken met een opeenstapeling van instanties die zich ermee bemoeien. Van politie en justitie tot GGZ en het sociale wijkteam. Al die instanties werken vanuit hun eigen expertise en op basis van de wettelijke taak die ze hebben. Dit maakt deze situaties complex.  

In welke situaties kan het Veiligheidshuis betrokken worden? 

  • Er is sprake van multiproblematiek op meerdere leefgebieden: 
    • Dit heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving 
    • Dit leidt mogelijk tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden. 
  • … en er is ketenoverstijgende samenwerking (minimaal dwang en drang) noodzakelijk 
  • Of er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak. 

Contact

Heb je een vraag, wil je advies of wil je een melding doen?

Dit doet het Veiligheidshuis

Hieronder staat een animatie over de werkwijze van de zorg- en veiligheidshuizen op landelijke niveau. Dit beschrijft goed wat ons team Veiligheidshuis doet. 

Veiligheidshuis of Zorg- en Veiligheidshuis?

In Hollands Midden is het Veiligheidshuis een onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). In onze regio vallen er nog meer diensten onder het ZVH, zoals Veilig Thuis en het Meldpunt Zorg en Overlast. Deze combinatie is vrij uniek, omdat in de rest van Nederland het Zorg- en Veiligheidshuis meestal alleen bestaat uit het Veiligheidshuis.

Landelijke kernboodschap Veiligheidshuizen

“Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. De regisseurs van het (Zorg- en) Veiligheidshuis brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar.

Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Het (Zorg- en) Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.”